Szybka gotówka całkowicie online od PKO BP
Mini Ratka online PKO BP! Bez prowizji!

Jakie konsekwencje niesie za sobą niespłacanie kredytu?

Działania egzekucyjne

Zaległe zobowiązania finansowe to problem niejednego Polaka. Powodów nieregulowania zadłużenia może być bardzo wiele i nie zawsze wynikają one z winy konsumenta.

Taka sytuacja może przytrafić się każdemu, dlatego warto zapoznać się z konsekwencjami takiego postępowania.

Początkowe działania wobec kredytobiorców

Zazwyczaj pierwszym krokiem, jaki wykonuje wierzyciel np. bank, w celu odzyskania należności, jest przypomnienie kredytobiorcy o zaległościach w spłacie zadłużenia. Należy pamiętać o tym, że im dłużej będzie trwało opóźnienie w spłacie zadłużenia tym większa kwota może być należna wierzycielowi z uwagi na jego uprawnienie do naliczania odsetek za opóźnienie w spłacie. Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej poinformować wierzyciela o problemach w spłacie kredytu i wystąpić z propozycją ich rozwiązania.

Zmiana warunków umowy np. kredytowej w zakresie spłaty zadłużenia będzie uzależniona od zgody wierzyciela, jednak można starać się na przykład o obniżenie wysokości rat przez wydłużenie okresu spłaty kredytu, odroczenie spłaty kredytu, czy zmianę innych jego warunków. Jeśli osoba zadłużona ma kilka zobowiązań, warto rozważyć konsolidację wszystkich zobowiązań w jedno z dłuższym czasem spłaty.

 

Działania egzekucyjne

Jeśli nie dojdzie do porozumienia na drodze polubownej, wierzyciel może wystąpić z pozwem o zapłatę do sądu. Najczęściej jest to poprzedzone wypowiedzeniem umowy kredytowej.    Uzyskanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego jest podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego  przez komornika na podstawie wniosku wierzyciela. W toku postępowania egzekucyjnego może zostać zajęty majątek osoby zadłużonej stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego np. wynagrodzenie za pracę, emerytura lub renta  a także należące do niej ruchomości.

 

Sprzedaż wierzytelności

Wierzyciel może także bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania – na mocy umowy cesji. Zazwyczaj wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Nabywca wierzytelności jest również uprawniony do dochodzenia spłaty zadłużenia od osoby zadłużonej.

W taki właśnie sposób firmy windykacyjne pozyskują wierzytelności, którymi później zarządzają. Warto wiedzieć, że firma windykacyjna, może podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy z osobą zadłużoną, pod warunkiem, że wierzyciel wyrazi zgodę na rozłożenie długu na raty.

 

Przekazanie informacji o zobowiązaniu do BIG

Ostatnią istotną rzeczą, o której warto pamiętać w kontekście niespłacania kredytu jest przekazanie informacji przez wierzyciela do BIG. Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wierzyciel ma możliwość przekazania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika.

Pożyczka Vivus za darmo