Szybka gotówka całkowicie online od PKO BP
Szybka i pewna pożyczka w Santander Banku

Jakie konsekwencje niesie za sobą niespłacanie kredytu?

Działania egzekucyjne

Zaległe zobowiązania finansowe to problem niejednego Polaka. Powodów nieregulowania zadłużenia może być bardzo wiele i nie zawsze wynikają one z winy konsumenta.

Taka sytuacja może przytrafić się każdemu, dlatego warto zapoznać się z konsekwencjami takiego postępowania.

Początkowe działania wobec kredytobiorców

Zazwyczaj pierwszym krokiem, jaki wykonuje wierzyciel np. bank, w celu odzyskania należności, jest przypomnienie kredytobiorcy o zaległościach w spłacie zadłużenia. Należy pamiętać o tym, że im dłużej będzie trwało opóźnienie w spłacie zadłużenia tym większa kwota może być należna wierzycielowi z uwagi na jego uprawnienie do naliczania odsetek za opóźnienie w spłacie. Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej poinformować wierzyciela o problemach w spłacie kredytu i wystąpić z propozycją ich rozwiązania.

Zmiana warunków umowy np. kredytowej w zakresie spłaty zadłużenia będzie uzależniona od zgody wierzyciela, jednak można starać się na przykład o obniżenie wysokości rat przez wydłużenie okresu spłaty kredytu, odroczenie spłaty kredytu, czy zmianę innych jego warunków. Jeśli osoba zadłużona ma kilka zobowiązań, warto rozważyć konsolidację wszystkich zobowiązań w jedno z dłuższym czasem spłaty.

 

Działania egzekucyjne

Jeśli nie dojdzie do porozumienia na drodze polubownej, wierzyciel może wystąpić z pozwem o zapłatę do sądu. Najczęściej jest to poprzedzone wypowiedzeniem umowy kredytowej.    Uzyskanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego jest podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego  przez komornika na podstawie wniosku wierzyciela. W toku postępowania egzekucyjnego może zostać zajęty majątek osoby zadłużonej stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego np. wynagrodzenie za pracę, emerytura lub renta  a także należące do niej ruchomości.

 

Sprzedaż wierzytelności

Wierzyciel może także bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania – na mocy umowy cesji. Zazwyczaj wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Nabywca wierzytelności jest również uprawniony do dochodzenia spłaty zadłużenia od osoby zadłużonej.

W taki właśnie sposób firmy windykacyjne pozyskują wierzytelności, którymi później zarządzają. Warto wiedzieć, że firma windykacyjna, może podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy z osobą zadłużoną, pod warunkiem, że wierzyciel wyrazi zgodę na rozłożenie długu na raty.

 

Przekazanie informacji o zobowiązaniu do BIG

Ostatnią istotną rzeczą, o której warto pamiętać w kontekście niespłacania kredytu jest przekazanie informacji przez wierzyciela do BIG. Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wierzyciel ma możliwość przekazania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika.

Pożyczka Vivus za darmo